Odjel za anglistiku

Ivo Fabijanić

Ime i prezime        

dr.sc. Ivo Fabijanić                

Zvanje            

Redoviti profesor               

Kontakt            

Tel. 023 200 548

E-pošta: ivo.fabijanic@unizd.hr

Vrijeme konzultacija    

 Uto (8-9), Sri (10-12)

Kratki životopis        

Rođen sam u Rijeci 1970. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zadru studirao sam engleski i ruski jezik. Od 1995. Do 1999. Radio sam u Srednjoj školi Bartula Kašića u Pagu na radnom mjestu nastavnika engleskoga jezika. Od 1997./1998. radim i kao vanjski suradnik na Odsjeku za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zadru, na radnom mjestu lektora, a od 1999. do 2009. radio sam na istom Odsjeku Sveučilišta u Zadru u zvanju asistenta. Magistarski rad Anglicizmi u ruskoj kompjutorskoj terminologiji, pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski, obranio sam 20. studenog 2003. godine. U 2006/2007. te 2007/2008. radim i kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Od veljače do kolovoza 2009. bio sam na stipendiji Vlade Ruske Federacije, na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Sankt-Peterburgu. Doktorsku disertaciju Anglizmi u ruskoj i hrvatskoj ekonomskoj terminologiji, pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski,  obranio sam 2. listopada 2009. godine. Od  2009./2010., u zvanju višega asistenta, radim na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. U 2010./2011. i 2011./2012. surađujem s Pomorskim odjelom Sveučilišta u Zadru u nastavi za Brodostrojare (poseban program obrazovanja pomoraca). U veljači 2012. izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

 

Područje interesa:

engleska, ruska i hrvatska leksikologija, leksikografija, kontaktna lingvistika

Izbor objavljenih radova:

Fabijanić, I. 1999. „Osnovne dihotomije strukturalne lingvistike i tumačenje termina 'praznina' u Carstvu znakova Rolanda Barthesa“. U: Radovi, Razdio filoloških znanosti. 38/28. Zadar. str. 119-126.

Fabijanić, I. 2005. „Ruski računalni žargon“. U: Zbornik radova HDPL-a (Jezik u društvenoj interakciji) sa savjetovanja održanoga 16. i 17. svibnja u Opatiji. ur. Stolac, D., N. Ivanetić, B. Pritchard, Zagreb-Rijeka. str. 155-176.

Fabijanić, I. 2006. „Ortografija osnovnog oblika anglicizma u ruskoj računalnoj terminologiji i aspekt varijabilnosti“. U: Croatica et Slavica Iadertina II. Zadar. str. 161-168.

Fabijanić, I. 2007. „Transmorfemizacija imeničkih sintagma na primjeru anglicizama u ruskoj računalnoj terminologiji“. U: Croatica et Slavica Iadertina III. Zadar. 165-172.

Fabijanić, I. 2010. „Reinterpretacija elipse u formiranju anglizama“. U: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. knj. 36/2. Zagreb. str. 251-273.

Fabijanić, I. 2011. „Ortografija osnovnoga oblika rusizma u engleskome jeziku“. U: Filološki pregled. Beograd. XXXVIII. br. 1. str. 63-82.

Fabijanić, I. 2011. „Reinterpretacija transmorfemizacije imeničkih sintagma u ruskome i hrvatskom jeziku“. U: Fluminensia. Rijeka. god. 23. br. 1.

Referati na zn. skupovima:

Fabijanić, I. „Uljudni izrazi u nastavnoj frazeologiji i njihova nužnost (prisutnost uljudnih izraza u nastavnoj frazeologiji nastave ruskoga i engleskoga jezika)“, Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike) održano 7. i 8. svibnja u Opatiji, 1999.

Fabijanić, I. „O metafori u hrvatskom računalnom nazivlju“, Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike) održano u Splitu od 14. do 16. svibnja, 2004.

Fabijanić, I. „Ruski računalni žargon“, Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (Jezik u društvenoj interakciji) održano 16. i 17. svibnja u Opatiji, 2005.

Fabijanić, I. „Hagionimi u Katastarskoj općini Pag“, Međunarodni znanstveni skup Zadarski filološki dani 1, održan 20. i 21. svibnja u Zadru, 2005.

Fabijanić, I. "Stinky Cheese Man“ – fables in ELT (a workshop). 14. konferencija     Hrvatskoga udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE), održana u Šibeniku od 20. do 23. travnja, 2006.

Fabijanić, I. "Kratice u engleskome medicinskom nazivlju i njihova prilagodba hrvatskomu jeziku",  Međunarodnom znanstvenom skupu "14th Days of Bioethics - Language of Medicine - from its genesis to the Culture and Ethics of Communication", održanom od 10. do 11. svibnja 2012. godine u Rijeci.