Odjel za anglistiku

Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru osnovan je 1956. godine u sklopu tadašnjega Filozofskog fakulteta u Zadru. U početnom nastavnom planu nastava iz engleskoga jezika i književnosti izvodila se u sklopu dvopredmetne germanističke studijske grupe. Prigodom osnivanja Filozofskog fakulteta u Zadru te početka rada zadarske anglistike, uvažena znanstvenica dr. sc. Mira Janković je tijekom akad. god. 1956./57. održala predavanje pod nazivom „O zadacima naše anglistike“ gdje opravdava uvođenje studija engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Između ostaloga, zadarskoj anglistici, osim stvaranja mladoga nastavnog kadra i sudjelovanja u prevodilačkoj djelatnosti, za cilj postavlja i razvoj te poticanje jezikoslovne i književne znanstveno-istraživačke misli na području anglistike, a u svome izlaganju osobito ističe nužnost iznalaženja te razvoja vlastitih specifičnih metoda rada za ostvarenje navedenih ciljeva.

Od akad. god. 1975./76., nakon što se 1974. godine Filozofski fakultet u Zadru zajedno s još pet fakulteta u Splitu samoupravnim sporazumom udružio u Sveučilište u Splitu, Odsjek za engleski jezik i književnost djeluje u sklopu Odjela za filološke znanosti. U razdoblju od 1956. do 1976. godine zadarska se anglistika na području jezikoslovne problematike uglavnom bavi kontrastivnim te stilističko-semantičkim pristupima, dok je na području književnosti zamjetan interes za sociološko-književnu analizu klasične engleske književnosti te za suvremene engleske i američke književne vrste.

Svoje radove autori su pretežno objavljivali u Radovima Fakulteta, u izvan fakultetskim izdanjima i časopisima te u kongresnim aktima u inozemstvu.

Statutarnom odlukom o izmjenama Statuta Sveučilišta u Zadru (KLASA: 012-01/09-01/01; URBROJ: 2198-1-79-10/09-07) Odjel za engleski jezik i književnost od 22. svibnja 2009. godine djeluje kao Odjel za anglistiku.

Na Odjelu se izvode kolegiji i provode istraživanja iz mnogih područja engleskih jezikoslovnih i književnih studija. Kontinuirano težeći poboljšanju postojećih i razvoju novih studijskih programa, 2009. godine osnovana je Katedra za amerikanistiku. Tome je uslijedilo osnivanje Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku u ožujku 2011. godine te Katedre za engleske književne studije u lipnju 2012. godine.

Nastava na Odjelu održava se u skladu s visokim obrazovnim standardima suvremenog visokog obrazovanja, i to primjenom suvremene literature dostupne svim studentima, pomoćnih nastavnih materijala, multimedijalne opreme te uz korištenje računalno-posredovanih prezentacija. Komunikacija Odjela, nastavnika i suradnika sa studentima transparentna je i ostvaruje se putem mrežne stranice Odjela. Uz navedeno, komunikacija se brzo i efikasno ostvaruje i putem elektronske pošte zajedno sa standardnim načinom konzultacija u uredu za koje su termini svih nastavnika na Odjelu javni i aktualni.

Osnovna djelatnost Odjela, pored nastavne, jest i poticanje znanstveno-istraživačkoga rada kroz organizaciju seminara, konferencija i različitih projekata te kroz suradnju sa sveučilištima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje se bave lingvistikom, književnom teorijom, američkom književnošću i kulturom te ostalim srodnim područjima.