Odjel za anglistiku

Aktualni projekti


POPIS AKTIVNIH PROJEKATA U KOJIMA SUDJELUJU ČLANOVI I ČLANICE ODJELA ZA ANGLISTIKU, KAO VODITELJI ILI KAO SURADNICI.

1. Urban Myths and Cultural Geography of Horror

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Marko Lukić (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru)

Suradnici na projektu:

doc.dr.sc. Zlatko Bukač (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru)

izv.prof.dr.sc. Tijana Parezanović (Fakultet za strane jezike, Alfa BK Beograd)

Irena Jurković, mag.philol.angl. (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru)

Anja Glavinić (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru)

Patricija Jurišić (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru)

Opis projekta:

Polazeći od akademski opetovano istražene i potvrđene premise da horor žanr ne služi samo kao oblik razonode i eskapizma, već da u svojoj kompleksnosti preuzima funkciju odraza različitih problematika i anksioznosti pojedinog društva, namjera je ovog istraživanja izdvojiti zaseban segment unutar žanra koji na vrlo zanimljiv način biva uvjetovan i perpetuiran prostornim aspektom unutar različitih narativa. Sukladno navedenom, cilj predloženog istraživanja, ali i njegova inovativnost, ogleda se u proširivanju postojeće metodologije korištene pri analizi takvih narativa upotrebom ključnih teorijskih pojmova i čitanja pripadajućih disciplini humane geografija. Nadalje, razmatrajući interaktivnost ljudi s njihovim fizičkim i društvenim okruženjem, moguće je razviti vrlo specifičan analitički okvir koji pak omogućava razumijevanje složenih načina na koje horor narativi oblikuju naše razumijevanje realnih mjesta i prostora društvene stvarnosti. Sukladno navedenom predloženo istraživanje ima za cilj istražiti odnos između žanra i humane geografije, oslanjajući se pritom na utjecaj urbanih mitova i legendi u procesu stvaranja nečeg što je moguće definirati kao svojevrsna nova kulturna geografija. Kroz detaljnu i multimetodsku analizu odabranih narativa, projekt će istražiti načine na koje žanr (de)konstruira ili pak nadilazi prostorna i vremenska ograničenja, te na taj način ne samo da odražava već i utječe na/oblikuje širi društveni, kulturni i politički kontekst. Ovako postavljen cilj zahtijeva prije svega interdisciplinarni metodološki okvir koji će na relevantan i svrhovit način objediniti načela kulturne, filološke i društvene analize kako bi dobili odgovore na postavljena pitanja kako horor narativi inkorporiraju i transformiraju mitska vjerovanja/priče, ali i kako medijske reprezentacije urbanih mitova (potom) mijenjaju i/ili utječu na društveni i kulturni kontekst unutar kojeg se konzumiraju.

Trajanje projekta: od 1.10.2023. do 1.10.2025. (IP-UNIZD-2023)

NOVOSTI NA PROJEKTU

 

2. Procesiranje višerječnih izraza u engleskom kao stranom jeziku (PROVIZENG)

Nositelj projekta: doc. dr. sc. Frane Malenica

Trajanje projekta: 2. 10. 2023. – 30. 9. 2025.

Suradnici na projektu s Odjela za anglistiku: dr. sc. Emilija Mustapić Malenica

Drugi suradnici: izv. prof. dr sc. Mojca Kompara Lukančić (Univerza v Mariboru/Univerza v Ljubljani), Jakov Proroković, mag. (Sveučilište u Zadru), Jelena Gugić, prof. (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Studenti Odjela za anglistiku: Roko Arbutina, Andrea Krivokapić, Ivan Lujo, Lucija Periš

Opis projekta: Ovim se projektom želi ispitati i usporediti procesiranje višerječnih izraza (engl. multiword expressions) u engleskom i materinskom jeziku kod izvornih govornika hrvatskog i slovenskog jezika. Višerječni izrazi su heterogena kategorija koja predstavlja značajan dio svakodnevne komunikacije te obuhvaća jezične konstrukcije koje se sastoje od više od jedne riječi, poput frazema (npr. kick the bucket), binomnih izraza (npr. bread  and butter), fraznih glagola (npr. turn on/off), fiksnih/konvencionaliziranih izraza (npr. have a nice day) i kolokacija (npr. social media) (Wray 2002, Schlücker 2019). U ovom je projektu poseban naglasak stavljen na analizu dviju vrsta višerječnih izraza – imenske složenice (npr. bus driver) i pridjevsko-imeničke kolokacije (npr. social media) u engleskom i istovjetne konstrukcije u materinskim jezicima ispitanikâ. Ovim projektom želimo primijeniti postojeće spoznaje o procesiranju višerječnih izraza kod neizvornih govornika engleskog jezika na govornike čiji je materinski jezik hrvatski ili slovenski te dati svoj doprinos ovoj temi ispitivanjem veze između jezičnog procesiranja i podataka o jezičnoj uporabi, kao što su frekvencija, jezična kompetencija u stranom jeziku (Shantz 2017), veličina porodice neke riječi (Schreuder i Baayen 1997, Mattiello i Dressler 2022) i snaga povezanosti (Gablasova i sur. 2017). Prikupljanjem i analiziranjem ovih podataka produbilo bi se postojeće znanje o procesiranju složenica i kolokacija kod dvojezičnih neizvornih govornika engleskog jezika te bi se njihova analiza proširila na izvorne govornike slavenskih jezika. Istraživanjem bi se također stekli zaključci o procesiranju višerječnih izraza na hrvatskom i slovenskom jeziku od strane izvornih govornika tih jezika, što predstavlja dodatnu vrijednost ovog projekta budući da je područje jezičnog procesiranja, a posebice procesiranja višerječnih izraza, poprilično zanemarena tema u hrvatskoj lingvističkoj literaturi.

Projekt financira: Sveučilište u Zadru

Više o projektu: https://www.provizeng.com