Odjel za anglistiku

Za detalje o uvjetima upisa, potrebnim ECTS bodovima, obavezama na diplomskom studiju ovisno smjerovima, kao i prevoditeljskom modulu, pogledati ''Red predavanja''.

Silabusi za kolegije su dostupni klikom na naziv kolegija

 

LJETNI SEMESTAR 2020./2021.

 

 

ZIMSKI SEMESTAR 2020./2021.