Odjel za anglistiku

Za detalje o uvjetima upisa, potrebnim ECTS bodovima, obavezama na diplomskom studiju ovisno smjerovima, kao i prevoditeljskom modulu, pogledati ''Red predavanja''.

Silabusi za kolegije su dostupni klikom na naziv kolegija.

Ljetni semestar 2023./2024. 

Zimski semestar 2023./2024.